ALGEMENE VOORWAARDEN

STICHTING PODIUMCULTUUR PARKSTAD / MUZIEKTHEATER ZUID:

Inschrijving:
De leerling is pas ingeschreven, wanneer het inschrijfformulier is ontvangen. Het inschrijfformulier
moet volledig worden ingevuld. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden verwerkt en
worden niet in behandeling genomen. Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de
betalingsplichtige. Dat is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of de vader en/of moeder, voogd en/of
voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Door het
formulier te ondertekenen, verklaart u akkoord te gaan met de betaalvoorwaarden en algemene
voorwaarden.


Restitutie:
Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, ook niet in geval van ziekte.
Afwezigheid van docent:
Bij afwezigheid van de docent wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de
leerling hierover geïnformeerd.


Eigendommen:
Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid is niet verantwoordelijk voor lichamelijk en
geestelijk letsel, schade, diefstal en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
Beëindiging & Opzegtermijn:
Beëindiging van activiteiten bij Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid geschiedt
uitsluitend door het versturen van een schriftelijke afmelding (bij voorkeur per e-mail). U krijgt een
bevestiging van de opzegging terug per mail. Bewaar deze goed als bewijs van opzegging. Activiteiten
bij Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid zijn maandelijks opzegbaar. Wij hanteren
een opzegtermijn van één maand. Voorbeeld: Wilt u per 1 maart stoppen dan moet dit, schriftelijk,
aangegeven worden vóór 1 februari. Meldt u zich bijvoorbeeld halverwege februari af dan wordt er
nog volledige lesgeld afgehouden op 1 maart. Mondeling doorgegeven afmeldingen of afmeldingen
bij anderen dan de docenten van Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid worden niet
in behandeling genomen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u kunt laten weten waarom u besloten
hebt om de les/activiteit te beëindigen.


Betalingswijze & BTW:
Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid werkt uitsluitend met automatisch incasso.
Dit formulier ondertekent u samen met het inschrijfformulier. Onvolledig ingevulde formulieren
kunnen niet worden verwerkt en worden niet in behandeling genomen. Het lesgeld wordt in 10
termijnen in rekening gebracht en wordt elke 1e
van de maand automatisch afgeschreven,
beginnende bij 1 september. Er zullen geen afschrijvingen plaatsvinden in juli en augustus. De hoogte
van het lesgeld is afhankelijk van het aantal minuten les die de leerling per week volgt en de leeftijd
van de leerling. Houdt u er rekening mee dat in de kunsteducatie leerlingen vanaf 21 jaar, 21% BTW
moeten betalen bovenop het lesgeld.


Proefles:
Het is mogelijk om maximaal 1 (gratis) proefles te volgen.

 

Wijzigingen Persoonsgegevens:
Het is belangrijk dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de
leerling etc.) zo spoedig mogelijk aan Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid worden
doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de
geautomatiseerde administratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de
administratie van Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid. Persoonlijke gegevens
worden als vertrouwelijk beschouwd en worden in geen geval aan derden verstrekt .


Rechten Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid:
Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater Zuid kan besluiten een leerling de toegang tot de
lessen/activiteiten te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege
wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft in het laatste geval bestaan. Bij een
betalingsachterstand zal er in eerste instantie onderling gecommuniceerd worden. Bij ernstige
betalingsachterstand en/of meermaals negeren van betalingsverzoeken kan er uiteindelijk gekozen
worden om het incassobureau in te schakelen. De achterstand van het nog te betalen lesgeld en
eventuele bijbehorende en bijkomende kosten (zoals incassokosten, administratiekosten, boeterente
etc) worden in rekening gebracht bij de betalingsplichtige. Onvoorziene omstandigheden kunnen
leiden tot wijzigingen in het lesrooster en lesgeld. Stichting Podiumcultuur Parkstad / Muziektheater
Zuid heeft het recht om af te wijken van reeds verstrekte informatie, zoals namen van docenten,
tijden en prijzen. Het is niet toegestaan lesmateriaal of scripts van docenten, muzikanten of
choreografen zonder hun toestemming te gebruiken voor optredens en lessen elders. Zonder
toestemming mag er geen beeld/filmmateriaal op internet (bijvoorbeeld op social media als
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram etc.) worden geplaatst.
 
Afwezigheid van docent: 
Bij afwezigheid van de docent wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover geïnformeerd. Als door afwezigheid van een docent geen les plaats kan vinden vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. De uitgevallen les wordt - indien mogelijk - op een ander moment ingehaald. Dit kan door een nieuwe les in te plannen op een andere datum, of door een al ingeplande les langer door te laten gaan.
 
Beëindiging: 
Beëindiging van activiteiten bij Muziektheater Zuid geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, voor de eerste van de volgende maand (bij voorkeur per e-mail).  Muziektheater Zuid stelt het bijzonder op prijs als u kunt laten weten waarom u besloten hebt om de les/activiteit te beëindigen. U krijgt een bevestiging van de opzegging terug per mail. Bewaar deze goed als bewijs van opzegging.  Mondeling doorgegeven afmeldingen of afmeldingen bij anderen dan de docenten van Muziektheater Zuid worden niet in behandeling genomen.